Dolazak i boravak stranih turista

06.08.2017

180 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

180 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Dolazak i boravak stranih turista bio je u to vrijeme ometan nekim državnim propisima, na koje su se turisti često žalili. O tome je u veljači 1924. pisao i dubrovački lokalni list:

»Stranac, koji želi posjetiti našu rivijeru, trebao je do sada da prođe slijedeću kalvariju: Najprije izgubi mnogo vremena dok dobije od našeg poslanstva vizum za Jugoslaviju. Kod prelaza naše granice pređe strogu kon­trolu putnice i prtljaga.

Prije nego stigne željeznicom u Gruž, već u vagonu oduzimlje mu se putnica sa opomenom da se prijavi kod že­ljezničkog komesarijata. Kad je drugi dan došao na željeznički komesarijat, jave mu da mora ići na Poglavarstvo za dozvolu boravka.

Treći dan, kada se je povratio sa Poglavarstva sa dozvolom boravka, stanodavac mu javlja da na prijavu, koju je dao na Općinu, mora osobno da se prijavi tamo, tako da je prisiljen i četvrti dan izgubiti u vršenju formalnosti.

Kod odlaska mora dobiti vizum sa strane na­šeg Poglavarstva i željezničkog komesarijata, tako da je u tome iz­gubljen i peti dan«. Smatrajući da je zbog toga negodovanje stranih turista opravdano i da bi se propisi o dolasku stranaca u zemlju, njihovu boravku u zemlji i odlasku iz zemlje morali pojednostaviti u interesu razvoja turizma. Isti je list isticao da u tom pogledu na­ročito treba slijediti primjer susjedne Italije, u kojoj je turizam veo­ma razvijen: »U Italiji kada je stranac prešao graničnu kontrolu može slobodno da se kreće kroz svu zemlju a da nema dužnosti ni potrebe da dolazi u kontakt sa policajnim vlastima, osim u iznim­nim slučajevima«.

U veljači 1924. osnovan je Općinski anagrafski ured u Dubrovniku. Djelatnost tog ureda bila je važna i sa stajališta praćenja broja turista na dubrovačkom općinskom području.

Među posjetiocima Dubrovnika sve su bili zapaženiji i učesnici raznih kongresa. Tokom 1924. održana su dva kongresa: u kolovozu — kongres jugoslavenskog učiteljstva, kojem je prisustvovalo više od 2000 učitelja, i u rujnu — kongres poljoprivrednika Dubrovačke oblasti.

U 1925. održana su Dubrovniku tri velika skupa: u siječnju — saob­raćajna konferencija država centralne Evrope, te u rujnu — kon­gres jugoslavenskih liječnika i kongres Jugoslavenskog šumarskog udruženja.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima