U uvjetima velike ekonomske krize (6)

10.12.2017

198 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

 Hoteljersko-gostioničarska i kafanarska zadruga kotara Dubrov­nik nastojala je — u kolovozu 1931. — da se umanje moguće »kata­strofalne posljedice« koje su u toj godini prijetile »za predstojeću jesensku i zimsku sezonu prometa stranaca«. A te su »posljedice« morale nastupiti »zbog pogoršanja financijalnih prilika u Njemačkoj«. Zadruga je stoga uputila peticiju i njemačkoj vladi, koja je uvela takse » na one koji putuju u inozemstvo«, tražeći od nje da te takse ukine. Nadalje, ta je zadruga, »u sporazumu s Jadranskim hotelskim savezom u Splitu, zatražila sniženje cijena u svratištima za 20%, us­postavu popusta od 50% na željeznicama i brodovima, ukidanje »op­ćinskih taksa na strance« i ukidanje viza. Svratišta u Dubrovniku su pristala » na sniženje cijena, kao što je i Dubrovačka parobrodar­ska plovidba pristala »na davanje popusta«.

Pored te zadruge, i ostale društvene organizacije, koje su radile za interese turizma, bile su aktivne. Osobito je bio aktivan Savez za unapređivanje turizma u Dubrovniku. Aktivno je bilo i Društvo za razvitak. Cavtatta i okolice te unapređenje prometa stranaca u Cavtatu, koje ie djelovalo kontinuirano od svog osnutka (u lipniu 1924). U Cavtatu je uspješno djelovala i Cavtatka udruga (osnovana 16. VII 1922), koja je imala zadatak »da uzdržava i unapređuje narodne um­jetnosti i obrt« i da. u skladu sa tim zadatkom, »odgaja mladež«. Nie- no načelo je bilo: »Ni jedan dan uzalud«. Okupljala je vezilje i držala školu vezenja. Godine 1932, slaveći svoju 10-gođišnjicu postojanja i rada, Cavt.atska udruga je s ponosom mogla istaći mnoge svoie us­pjehe, izražene i u brojnim sudjelovanjima na etnografskim i sličnim izložbama u Jugoslaviji i u inozemstvu. Predsjednica te udruge bila je Jelka Miš23. U Dubrovniku je bila poprilično aktivna i Podružnica Hrvatskog planinarskog društva, koja se još pri osnutku, 1928. g., nazvala »Orjen« — po privlačnoj planini Orjen sjeverno od Herceg Novog, visokoj 1895 m. Do kraja 1929. ta je podružnica imala oko 100 članova. Dana 24. VI 1931. započela je izgradnja njena plani­narskog doma na Orjenu (u predjelu Orjenska Lokva, na nadmorskoj visini od 1600 m). Očekivalo se da će taj dom biti značajan »ne samo za planinarstvo nego i za razvitak zimskog športa uopće«25. Značajnu djelatnost u interesu turizma razvijalo je i Dubrovačko liječničko ud­ruženje, poznato i pod skraćenim nazivom Duliud. To je udruženje osnovano 1923, te 1933. proslavilo 10-godišnjicu svog uspješnog rada. U 1933. g. imalo je 38 članova.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima