U uvjetima velike ekonomske krize (12)

11.02.2018

204 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

Posebno značajan kulturni događaj u Dubrovniku zbio se — u proljeće 1929. — organiziranjem festivala. Pored glavnog odbora, koji se brinuo za organiziranje tog festivala, postojali su i pododbori za muzički, dramski i sportski program. Nastojalo se da te svečanostibudu izraz »kulturne snage« tadašnjeg Dubrovnika.

Svečanosti su trebale započeti »otkrivanjem obnovljenog Zvonika«, čija je obnova završena troškom dobrotvora Paska Baburice. Muzička i pjevačka druš­tva trebala su izvesti Gundulićevu »Dubravku«, koju je uglazbio Jakov Gotovac.

Kazališna društva trebala su izvoditi »djela najboljih starijih i suvremenih dubrovačkih pisaca«.

Sportska društva trebala su održati natjecanja u plivanju, vaterpolu i nogometu.

Na kraju fes­tivala, kao posebna atrakcija, trebala je biti »Dubrovačka noć« na Dančama i na Gradcu.

Za vrijeme trajanja festivala bili su predviđeni i mnogobrojni izleti u dubrovačku okolicu za turiste i ostale posje­titelje Dubrovnika.

Djelovali su tada u Dubrovniku 2 orkestra (Dubrovačka filhar­monija i Vojni orkestar) i 3 pjevačka zbora (Pjevačko društvo »Dub­rava«, Srpsko pjevačko društvo »Sloga« i Crkveni pjevački zbor).

Neka od tih društava pogađala je potom ekonomska kriza i ugroža­vala njihov opstanak. Evo što je, u vezi s tim, zapisano o Dubrovaačkoj filharmoniji: »Sveopća ekonomska kriza osjetila se i u Filharmoniji. Počela su se ukidati pripomoći, a broj je podupirućih članova sve više padao. Bilo je časova kad se je u samom krugu uprave mislilo na raspuštanje društva. To je zdvajanje i ta je neodlučnost, srećom, bila svladana od same glavne osnove društva, od izvršujućih članova. Njihova ljubav, mladenački žar i potreba da zajedno čitaju uzvišena muzička djela nije dala da se društvo rasprši«.

Dana 17. III 1932. Dubrovačka filharmonija je izvela u Dubrovniku — računajući od njena postanka — svoj po redu 69. simfonijski koncert. Očito, to je muzičko društvo bilo veoma aktivno.

 


 

 
Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima