209 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

07.04.2018


Početak kongresa Pen-klubova

Svečani otvor restaurirane tvrđave Lovrijenac obavljen je 23. V 09333 dakle dva dana prije početka kongresa Pen-klubova. Pri tom sve­čanom otvoru oglasile su se fanfare, ispaljen je 21 topovski hitac, istak­nuta državna zastava, a uz tu zastavu i »velika bijela zastava sa likom sv. Vlaha i natpisom: S. B. — Libertas«.

Opisujući taj trenutak i tvrđavu Lovrijenac, lokalni je list informirao: »Ovaj prizor bio je do­ista veličanstven i ganutljiv. Na Pilama i gradskim mirima bilo je okupljeno mnoštvo svijeta, a stara tvrđava puna pozvanika koji su bili počašćeni »kupicom i fjelicom«. Pogled sa ove tvrđave na pučinu, na grad, na Cavtat i Konavle, na Pile, Dance, Gospu od Milosrđa, na otoke, upravo je neopisiv. A sama tvrđava kao neki očaran dvor na visokoj visini usred morske pučine. Na svakoga mora da napravi du­boki dojam. Sretna je doista bila ova namisao i čast svima, koji su doprinijeli da je Dubrovnik dobio ovu novu atrakciju, kakve se teško može naći gdje u svijetu«.

Sudionici kongresa Pen-klubova iz Engleske, Francuske i drugih zapadnoevropskih zemalja trebali su stići parobrodom »Kralj Aleksan­dar« iz Venecije, a ostali sudinici trebali su stići preko Sušaka paro­brodima »Prijestolonasljednik Petar« i »Jugoslavija«. Po dolasku ti su se parobrodi trebali »usidriti u gradskoj luci« i sačekati završetak kongresa. Svečani otvor kongresa trebao je biti obavljen u Bundićevu tetru, a rad kongresnih sekcija bio je predviđen da se odvija »na sa­mim brodovima« u Gružu. Na kongresu je trebalo sudjelovati 80 jugo­slavenskih i 230 stranih književnika. Zaista impozantan skup. I sve je teklo po planu.

U dnevnom redu kongresa nalazila su se razna pi­tanja, kao npr.: »Individualizam i kolektivizam u književnosti«, »Ne­zavisni književnik i štampa«, »Moralno razoružanje« i dr. U toku kongresnih rasprava bilo je i polemika, pa i veoma napetih situacija. Francuski pisci su htjeli »da potpuno isključe Nijemce iz organizacije i to radi poznatog paljenja knjiga i pitanja Židova«. Antifašistička raspoloženja većine prisutnih pisaca došla su do punog izražaja.

 Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima