213 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

06.05.2018

Dobra suradnja Saveza

Savez je uspješno surađivao i s organima vlasti i sa predstavni­cima raznih grana privrede, zainteresiranih za unapređivanje turiz­ma. Kad je Odsjek za turizam Ministarstva trgovine 20. XII 1934 — zatražio od dubrovačke općinske uprave podatke o stanju i uvjetima razvoja turizma u Dubrovniku, ta je uprava povjerila odgovor Savezu za unapređenje turizma.

Iznoseći potrebe Dubrovnika kao turističkog središta, Savez je u svom odgovoru od 8. I 1935. naveo:

- da bi trebalo »pristupiti što hitnijem asfaltiranju ili bar sprameksiranju državne ceste Dubrovnik — Kotor«;

- da banska uprava napokon »svrši auto­mobilski put do Stona« koji je bio »u gradnji« već »cijeli niz godina«, a do čijeg je završetka trebalo izgraditi »još samo nekoliko kilometa­ra«;

- da se dovrši »nova automobilska cesta Gruž — Ploče (Wilsonov put)«, započeta sedam godina ranije, kako bi se barem »od robnog prometa« rasteretila cesta »Gruž — Pile (Put XIII novembra)«;

- da se izvede »izgradnja puta ispod Babin kuka na Lapadu« (paralelno s Bu­levarom prijestolonasljednika Petra) i to »sve do mora prema Daksi (Šetalište Petra Živkovića)«;

- da se poduzme »gradnja novog kolnog puta uz more iz Dubrovnika do Kupara sa produženjem do Cavtata«;

- da bi obalu za kupanje »trebalo oduzeti privatnicima«; da bi trebalo »uspostaviti stalni avionski putnički promet i podignuti aerodrom u blizini Dubrovnika«;

- da bi trebalo »pristupiti izgradnji veze uskotračne pruge Bileća — Foča — Ustiprača« koja je »opća potreba cijelog za­padnog dijela Zetske banovine«;

- da je nužno »uvesti automatsku tele­fonsku centralu i bolje telefonske veze sa našim i vanjskim centrima«;

- da se omogući »da se u Dubrovniku otvori igračnica (kockarnica)«;

- da se u Dubrovniku ustanovi radio-stanica;

- da se što prije započne »gradnjom širokog automobilskog druma Ljubljana — Sušak, te Sušak — Ulcinj uz more, a pored toga i jednoga druma Beograd — Dubrov­nik kao centralne državne veze«.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima