215 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

19.05.2018

Radni odbor je imao kasnije i svoj »Poslovni red«. Prema tom »Poslovnom redu« njegovi su članovi bili:

- Savezi za unapređenje turizma iz Dubrovnika, Splita i Sušaka,-

- Trgovinska komora iz Zagreba,

- Trgovinsko-industrijska komora iz Splita,

- te Trgovinsko-industrijska i zanatska komora iz Dubrovnika i Podgorice.

Te su ustanove imale u Radnom odboru svoje stalne predstavnike i to:

- Savezi za unapređivanje turizma iz Dubrovnika, Splita i Sušaka,

- Trgovinska komora iz Zagreba,

- Trgovinsko-indutsrijska komora iz Splita,

- te Trgovinsko-industrijska i zanat­ska komora iz Dubrovnika i Podgorice.

Te su ustanove imale u Radnom (iz Dubrovnika, Splita i Sušaka) svoje predsjednike i tajnike, a komoresvoje predsjednike te još po jednog delegata (ili umjesto delegata svoje tajnike).

Zadaci Radnog odbora bili su:

- da on održava »stalnu i što užu vezu i suradnju« između navedenih saveza i komora a »u cilju zajedničkog i što uspješnijeg rada«,

- »da raspravlja sva aktualna turistička pitanja, koja su od važnosti za Primorje kao turističku cjelinu i da donosi zaključke, podnosi nadležnim faktorima prijedloge i po­duzima sve mjere koje smatra potrebnim i korisnim za unapređiva­nje turizma na Jadranu«,

»da nastoji da sve propise, koji su po na­dležnim vlastima izdani ili će biti izdani u vezi s unapređenjem tu­rizma na jednaki način primjenjuju na cijelom turističkom području Primorja i da se koordinacijom rada svih interesiranih vlasti i usta­nova stvore na tom području što bolji uvjeti za prijem i boravak stranaca (turista)« i da u suradnji s nadležnim organima vlasti i tu­rističkim organizacijama »potiče donošenje zaključaka, propisa i ure­daba u cilju unapređivanja turizma na Jadranu«.

Sjedište je Radnog odbora bilo ili u Dubrovniku ili u Splitu ili u Sušaku »već prema tome odakle je biran predsjednik«.

Funkcija predsjednika Radnog odbora trajala je »jednu kalendarsku godinu«.

Redovne sjednice Rad­nog odbora održavane su prema potrebi, a »najmanje svaka tri mje­seca«.

Na svakoj sjednici, »u pravilu«, određivani su »dan i mjesto navedenog sastanka Radnog odbora«. Troškove putovanja na sjed­nice Radnog odbora snosila je »svaka ustanova za svoje članove (de­legate), a »sitne troškove administracije« snosila je »ona ustanova iz sredine iz koje je biran predsjednik Radnog odbora«.

Radni je od­bor imao i zadaću da »jedanput godišnje« sazove turistički kongres, koji se, »u pravilu«, trebao »održavati u Dubrovniku kao najjačem turističkom centru Jadrana«.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima