216 - IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

27.05.2018

Veliki značaj imala je »Uredba o unapređenju turizma«, koju je 20. II 1936. donio Ministarski savjet Kraljevine Jugoslavije na prijedlog ministra trgovine i industrije.

 

  1. Rad na unapređivanju turizma - prema toj Uredbi — imao je zadaću da »olakšava i podstiče« po­sjetu domaćih i stranih turista i to tako što će se zauzimati »za ured­nost saobraćaja i saobraćajnih sredstava; za ugostiteljstvo, uredan smještaj i opskrbu gostiju uopšte; za vaspitanje stručnih lica koja rade na turizmu; za turističke objekte; za čuvanje prirodnih, umjetničkih i istorijskih vrednosti zemlje koje su od važnosti za unapre­đenje turizma«, kao i »za propagandu naših turističkih krajeva u zem­lji i inostranstvu

Ona mjesta, koja su privlačila posjetioce »klimom, termalnim izvorima, florom i faunom, prirodnim lepotama, istorijskim i umetničkim spomenicima, narodnom nošnjom, običajima ili drugim tu­rističkim znamenitostima«, a odgovarala su »utvrđenim uslovima u pogledu smeštaja i opskrbe posetilaca«, proglašavana su »turističkim mestima«.

Rješenje »o proglašenju jednog mesta turističkim mestom« donosio je ministar trgovine i industrije »na predlog ili po saslušanju banske uprave.« Posjetioci turističkih mjesta uživali su povlastice u javnom prijevozu, a po propisima koje je utvrđivalo Ministarstvo sa­obraćaja.

Unapređivanje turizma u »turističkim mestima« spadalo je »u dužnost i nadležnost opštine«. Općine su, »u granicama svoje finan­cijske mogućnosti« izvodile »radove javnog karaktera koji su potreb­ni za unapređenje turizma«. One su trebale izlaziti »u susret privat­noj inicijativi za podizanje objekata i preduzeća namijenjenih una­pređenju turizma« i da se brinu »za očuvanje svih prirodnih, umet- ničkih i istorijskih objekata koji imaju vrednost za turizam«. U vezi s tim, općine su svake godine, »u svom budžetu«, morale predvidjeti sredstva »za izvršenje zadataka na unapređenju turizma«. Do tih sred­stava one su dolazile taksama »na boravak stranaca«.

Sredstva, dobi­vena iz turističkih taksa, mogla su se »upotrebljavati isključivoj za unapređenje turizma na području opštine« i to po prijedlozima, pod­nesenim »od opštinskog turističkog odbora«.

Pitanjima unapređivanja turizma u sjedištima gradskih općina, koja su proglašena »turističkim mestima«, bavio se »stalni gradski turistički odbor«.

U tom su odboru, kao njegovi članovi, bili: predsjednik grad­skog općinskog vijeća, predsjednik privredne komore, predsjednik Društva za unapređivanje turizma, jedan predstavnik ugostiteljske privrede, kao i po jedan predstavnik društava koja sudjeluju u na­stojanjima oko unapređenja turizma.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima