218 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

10.06.2018

Ban je za svoje područje imao velike ovlasti u smislu unapređenje turizma

Radio je »na unapređenju i izgradnji turističkih objekata, a u prvom redu onih koji su potrebni za ukonačivanje stranaca i usavr­šavanje saobraćajnih sredstava«. Starao se »o napretku svih turistič­kih i drugih organizacija koje su svojim programom rada obuhvatile rad na razvijanju turizma«. U granicama svog banovinskog područja vodio je »nadzor nad urednošću saobraćaja i saobraćajnih sredstava«; radio »na uspostavljanju autobusnih i zračnih pruga gdje su one potrebne u interesu unapređenja turizma«; vodio i »statistiku o kretanju prometa putnika koji dolaze u zemlju radi termalnog ili klimatskog liječenja, nauke hodočašća, provoda iil sporta«; sačinjavao »evidenciju hotelskih i drugih ugostiteljskih radnja, autobusnih i dru­gih prijevoznih sredstava, izuzev saobraćajnih sredstava i saobraćaj­nih ustanova koje potpadaju pod nadzor Ministarstva saobraćaja«, te skupljao i sređivao »potrebne podatke o turističkim mjestima, kao i o ustanovama, organizacijama i poduzećima, važnim za rad na una­pređenju turizma«.

 

Banovina je imala i svoj Banovinski turistički savjet.

Članove Banovinskog turističkog savjeta postavljao je ban, ima­jući pri tom u vidu da u tom savjetu »budu zastupljene privredne komore, turistički savezi, udruženja ugostitelja i druge organizacije, kao i općine koje u većoj mjeri doprinose unapređenju turizma na području banovine«. Banovinski turistički savjet sastajao se »na poziv bana najmanje jedanput godišnje«, a zadaci su mu bili: »da surađu­je u izradi godišnjeg programa rada banovine na unapređenju turiz­ma, kao i pri odobravanju programa rada općina«, »da daje mišlje­nje i prijedloge u vezi sa banovinskim i općinskim taksama, prire­zima i dažbinama, koje su u vezi sa turizmom i ugostiteljskom indu­strijom«, »da daje mišljenje i podnosi prijedloge kako će utrošiti dr­žavne i banovinske dotacije namijenjene unapređenju turizma«, »da daje mišljenje o pravilnicima i odredbama«, koje propisuje ban, da razmatra općinske izvještaje »o njihovom radu na unapređenju turiz­ma«, »da daje mišljenje kojim bi javnim radovima u banovini trebalo dati prvenstvo s obzirom na privrednu važnost turizma«, »da pred­laže mjesta koja! bi po svojim uvjetima trebalo proglasiti turistič­kim mjestima ako nadležne općine to ne urade«, »da daje mišljenje o turističkoj propagandi za područje banovine«, »da predlaže što treba preduzeti i kako pomoći osnivanje društva za unapređenje tu­rizma, kao i društava kojima je cilj uljepšavanje mjesta, pošumljavanje, čuvanje prirodnih lepota, spomenika i drugih objekata važnih po unapređenje turizma«.

 


Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima