219 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI

17.06.2018

Vrhovni nadzor »nad cjelokupnim radom oko unapređenja turiz­ma« imao je ministar trgovine i industrije.

On je izdavao pravilnike - nad »općim pitanjima turizma«, posredovao »kod centralnih vlasti i ustanova u svim pitanjima koja prelaze granice i nadležnost banovina ili interesira više banovina, pa one ne mogu da postignu potrebnu suglasnost«, vršio »sklapanje turističkih konvencija sa drugim drža­vama«, određivao »smjerove djelovanja organizacija i ustanova koje rade na unapređenju turizma«, obavljao »nadzor nad ustrojstvom i radom svih turističkih organizacija«, kao i »nadzor nad turističkom propagandom u zemlji i inostranstvu«.

Uredba o unapređenju turizma ustanovila je i Vrhovni turistički savjet pri Ministarstvu trgovine i industrije. Ovaj su savjet sačinja­vali: predstavnici ministarstva za industriju i trgovinu, za saobraćaj, za pošte, telefon i telegrafe, za socijalnu politiku i narodno zdravlje, za poljoprivredu, za šume i rudnike, za građevine i za prosvjetu, zatim direktor »Putnika«, po 1 predstavnik turističkih saveza, pred­stavnik Saveza gradskih općina, po 1 predstavnik privrednih komora,

- predstavnik Saveza planinarskih društava i 2 predstavnika Saveza ugostitelja. Sjednice Vrhovnog savjeta je sazivao i predsjedavao im mi­nistar trgovine i industrije. 

Državne i samoupravne vlasti, kao i druge javnopravne ustanove, bile su dužne pomagati djelovanje turističkih saveza i društava za unapređenje turizma. U turističkim mjestima, »radi podizanja javnih ili privatnih objekata neophodno potrebnih za turizam«, mogle su se besplatno dodjeljivati »državna i samoupravna zemljišta«. Mogli su se u tim mjestima, u interesu daljnjeg razvoja turizma, i eksproprirati »po­trebna zemljišta i objekti«, dozvoliti »uklanjanje kakvog građevinskog objekta koji kvari estetski izgled mjesta«, kao i »izdati zabrana podiza­nja građevina« do »izrade regulacionih planova«.Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima