224 IVO PERIĆ: „RAZVITAK TURIZMA U DUBROVNIKU I OKOLICI".

29.07.2018

Zanimljivo je istaći i jednu naredbu dubrovačkog Kotarskog po­glavarstva o sadnji voća i agruma na području dubrovačkog kotara. Ta je naredba obavezivala »da svaki bračni par prigodom sklapanja braka« treba zasaditi »5 komada« voćaka ili agruma.

Nakon rođenja prvog djeteta, roditelj je bio dužan zasaditi »5 komada«, a poslije rođenja »svakog daljnjeg djeteta« morao je zasaditi po »3 komada«.

I svaki učenik, kad završava IV razred osnovne škole, trebao je »pod nadzorom učitelja ili roditelja« zasaditi »5 komada voćaka ili agruma«.

Sađenje voćki vršilo se uz banovinske i općinske puteve i to na vla­stitom, seoskom ili općinskom zemljištu ili pak »na javnom dobru«. Lica, koja su bila potpuno siromašna, dobivala su sadnice od općin­ske uprave, od općinskog poljoprivrednog odbora ili od općinskog tu­rističkog odbora — besplatno.

U predjelima nepodesnim za sađenje i uzgoj voćaka, trebalo je posaditi dvostruko veći »broj šumskih sadnica i to: čempresa, alepskog bora, crnog bora, jasena i košćele«, a »u predjelima do 300 m nadmorske visine« još i rogača i lovorike. Te sadnice mogle su se dobiti u rasadnicima u Dubrovniku i u Buićima — besplatno.

Osobe, koje ne bi izvršavale tu naredbu, kažnjavane su »globom od 10 do 500 dinara, odnosno kaznom zatvora od 1 do 10 dana«, a sadnja sadnica, na koju su bile obavezne, povjeravala se po­tom, na njihov trošak, drugima.

U svrhu »što boljeg i svestranijeg upoznavanja Dubrovnika i Bo-ke Kotorske kao turističkih krajeva«, Turistički savez je »početkom 1938. godine raspisao internacionalni natječaj za književne i umjet­ničke radove«. Tekst natječaja bio je tiskan u 10000 primjeraka na hrvatskom, češkom, njemačkom, engleskom i francuskom jeziku.

Nat­ječaj je predviđao nagrade za četiri vrste radova i to:

- 1. Za najbolje članke o Dubrovniku i Boki Kotorskoj, objavljene od početka travnja 1937. do kraja rujna 1938. u listovima s tiražom od najmanje 10000 primjeraka — dodjeljivano je 10 nagrada.

- 2. Za najuspjelije fotograf­ske snimke Dubrovnika ili Boke Kotorske dodjeljivano je 30 nagrada.

- 3. Za propagandne reljefne ili orijentacione karte Dubrovnika ili Boke Kotorske dodjeljivano je 8 nagrada.

- 4. Za naučne radove o Dubrov­niku (s geografskom, historiografskom, jezično-književnom i likovno- -umjetničkom tematikom) dodjeljivalo se 16 nagrada. Nagrade su sa­državale besplatna putovanja i besplatne boravke u hotelima, a bilo ih je i u novcu.

Odaziv je bio popriličan. U prvoj grupi radova javila su se 4 natjecatelja sa 6 članaka (3 na hrvatskom i 3 na njemačkom jeziku). Dodjeljene su 4 nagrade u ukupnom iznosu od 1400 dinara.

U drugoj grupi radova javilo se 27 natjecatelja (iz Jugoslavije, Čehoslovačke, Njemačke i Francuske) sa 355 snimaka. Nagrade su date u ukupnom iznosu od 9700 dinara.

U trećoj grupi radova sudjelovala su tri natje­catelja i sva tri su nagrađena nagradama u ukupnom iznosu od 2400 dinara.

U četvrtoj grupi radova javilo se 5 natjecatelja (3 s rukopi­sima na hrvatskom, 1 s rukopisom na engleskom i 1 s rukopisom na češkom jeziku). Dodjeljene su im nagrade u ukupnom iznosu od 5000 dinara.

Sveukupan iznos tih nagrada iznosio je 18500 dinara. Taj natječaj bio je svojevrstan oblik turističke propagande.

 

Dubrovnik i njegova okolica su uvijek bili zanimljivi, privlačni i dopadljivi našim domaćim i stranim posjetiteljima